zo 16 aug 2020  om 9.30 uur
Voorganger: mw. L. Luinstra, kerkelijk werker
Clusterdienst vanuit Ten Post - luisterdienst
Ouderling: Peter Tillema


Klik hier voor Kerkomroep GTSTP in nieuw venster of nieuw tabblad


Liturgie

Voor de dienst: Op verzoek Lied 769 : 1,4,6  "Eens als de bazuinen klinken"  (2:45 min.)DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm van de zondag - orgelspel psalm 67 door organist Jan Post
    https://www.youtube.com/watch?v=1SP41aVgL1M
 
God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons 't gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht;
opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend ',
zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen
van uw heil erkent.

Stil gebed

Votum en groet

Drempelgebed  
 

Zingen: Lied 912 : 1, 2 en 5  - muziek van Gerrit Reijnders
https://www.youtube.com/watch?v=dUSguzfuXBM

1. Neem mijn leven, laat het,  Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid

2. Neem mijn handen, maak ze sterk
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

5. Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heilge Geest er woon.

Kyriegebed

Glorialied: Lied 705 : 1, 2 en 3, opname PKN Marslanden, ‘ Ere zij aan God de Vader’,
 
1. Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heilge Geest, de Trooster,
de Drie-eenge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-eenge in zijn troon!

2. Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

3. Ere zij de Heer der englen,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel zijn kerk!


DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag bij het openen van het Woord

Bijbellezing: Matteüs 15 : 21 - 29
 
21En weer vertrok Jezus; hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon. 22Plotseling klonk de roep van een Kanaänitische vrouw die uit die streek afkomstig was: ‘Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon.’ 23Maar hij keurde haar geen woord waardig. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend: ‘Stuur haar toch weg, anders blijft ze maar achter ons aan schreeuwen.’ 24Hij antwoordde: ‘Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël.’ 25Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei: ‘Heer, help mij!’ 26Hij antwoordde: ‘Het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren.’ 27Ze zei: ‘Zeker, Heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen.’ 28Toen antwoordde Jezus haar: ‘U hebt een groot geloof! Wat u verlangt, zal ook gebeuren.’ En vanaf dat moment was haar dochter genezen.29Jezus trok weer verder. Bij het Meer van Galilea ging hij de berg op; daar ging hij zitten. 

Zingen: Psalm 139 : 1 en 6   https://www.youtube.com/watch?v=8_byNYOaL4o

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

6. Wanneer ik mij geborgen dacht
in 't vallend duister van de nacht,
werd dan de nacht niet als het licht?
Hier lig ik voor uw aangezicht,
o God, hoe licht is zelfs het duister,
de nacht een dag die blinkt van luister.

Preek

Luistermuziek: Guus Meeuwis - Geef mij je angst


DIENST VAN HET ANTWOORD

Dank en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
 
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen

Aandacht voor de collecte

Zegen

Slotlied:  425 - Vervuld van uw zegen   https://www.youtube.com/watch?v=TSri-mxLCUc

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

 
-----------------------------------------------------------------------
Collecte bestemd voor Giro 555

De samenwerkende hulporganisaties hebben Giro 555 geopend voor de slachtoffers van de explosie in Beiroet. De inwoners van de Libanese hoofdstad hebben dringend hulp nodig. De ramp heeft tenminste 113 mensen het leven gekost, meer dan 4.000 mensen zijn gewond en 250.000 zijn van het ene op het andere moment hun huis kwijtgeraakt. Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers de komende dagen nog verder oploopt. Alleen al in Beiroet dreigen een half miljoen kinderen ondervoed te raken, en het gezondheidssysteem was al overbelast door de coronapandemie. De samenwerkende hulporganisaties roepen iedereen in Nederland op in actie te komen en te doneren op Giro 555 (IBAN NL08 INGB 0000 0005 55).
U mag uw gift ook overmaken naar de boekhouder van de kerk , IBAN NL21 RABO 0320 7040 84, die de giften zal doorboeken.

terug