zo 9 aug 2020  om 9.30 uur
Voorganger: dhr. H. Dijkstra, Gasselternijveenschemond
Clusterdienst vanuit Ten Post - luisterdienst
Ouderling: Jacob Jongsma


Klik hier voor Kerkomroep GTSTP in nieuw venster of nieuw tabblad


Liturgie

Lied 280 : 1, 2 en 4      https://youtu.be/ddXReKIaBt0

1. De vreugde voert ons naar dit huis
waar t Woord aan ons geschiedt.
God roept zijn Naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

2.Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

Stil Gebed, Onze Hulp en Groet

Lied 305 als glorialied   https://youtu.be/5se7Y_C50WU?t
1. Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

2. Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3. Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

Leefregel

Lied 672 : 7   https://youtu.be/T_uAazJYhoY
7. Wie 's Heren Geest bezielt,
wie 's Heren woord doet zingen,
wie met ons vieren wil
het feest der eerstelingen,
die stemme met ons in
en prijze Gods verbond
dat Hij vandaag vernieuwt
en elke morgenstond.

Gebed  om verlichting met de Heilige Geest

Inleiding op de Lezing

Lied 280 : 5 en 7      https://youtu.be/ddXReKIaBt0
5. Onthul ons dan uw Aangezicht,
uw Naam, die met ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

6. Vervul ons met een nieuw verstaan
van 't Woord, waarin Gij spreekt,
en reik ons zelf als leeftocht aan
het Brood, dat Gij ons breekt.

Lezing: Gen. 26 : 1 - 6 en 12 - 22;

1Eens brak er in het land hongersnood uit (een andere dan de hongersnood die er vroeger was geweest, in de tijd van Abraham), en daarom ging Isaak naar Gerar, de stad van Abimelech, de koning van de Filistijnen. 2Daar verscheen de HEER aan hem en zei: ‘Reis niet verder naar Egypte maar blijf hier wonen, in het land dat ik je aanwijs. 3Blijf voorlopig in dit land, ik zal je terzijde staan en je zegenen: ik zal dit hele gebied aan jou en je nakomelingen geven en zo de eed gestand doen die ik je vader Abraham heb gezworen. 4Ik zal je zo veel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en dit hele gebied aan hen geven, en alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. 5Want Abraham heeft naar mij geluisterd en zich gehouden aan wat ik hem opdroeg, aan mijn geboden, voorschriften en regels.’ 6Dus bleef Isaak in Gerar wonen.
12Isaak zaaide in dat land en hij oogstte nog hetzelfde jaar honderdvoudig, want de HEER zegende hem. 13Hij werd rijker en rijker, schatrijk werd hij: 14hij bezat grote kudden schapen, geiten en runderen en een groot aantal slaven en slavinnen. De Filistijnen werden jaloers op hem, 15en daarom maakten ze alle putten die de knechten van zijn vader Abraham indertijd hadden gegraven onbruikbaar door ze vol te gooien met aarde. 16Het kwam zover dat Abimelech tegen Isaak zei: ‘U kunt maar beter bij ons weggaan, u bent veel te machtig voor ons geworden.’ 17Toen vertrok Isaak en sloeg zijn tenten op in het dal van Gerar, en daar bleef hij wonen.
18De waterputten die in de tijd van zijn vader Abraham waren gegraven en die de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgegooid, groef Isaak weer open, en hij gaf ze dezelfde namen als zijn vader ze had gegeven. 19Ook Isaaks knechten gingen in het dal aan het graven en zij troffen er een bron met helder water aan. 20Maar de herders uit Gerar maakten ruzie met Isaaks herders. ‘Dat water is van ons,’ zeiden ze. Omdat hij daarover onenigheid met hen had gekregen, noemde hij die bron Esek. 21Toen groeven ze een andere put en ook daarover kregen ze ruzie; hij noemde hem daarom Sitna. 22Daarna trok hij verder, en weer groef hij een put. Hierover ontstond geen onenigheid. Hij noemde hem Rechobot, ‘want,’ zei hij, ‘nu heeft de HEER ons ruimte gegeven in dit land en kunnen wij ons uitbreiden.’

 

Lied 672 : 6      https://youtu.be/T_uAazJYhoY

6. Vul aan wat ons ontbreekt,
want stukwerk is ons pogen.
En wat ons afleidt van
de vrede uit den hoge,
laat dat, verheven licht,
in vuur en wind vergaan.
Houdt Gij ons staande door
het wonder van Gods naam.

Preek

Lied 672 : 2     https://youtu.be/T_uAazJYhoY
2. O Geest der eeuwigheid,
gij Trooster aller tijden,
deel thans uw zegen uit
aan wie uw komst verbeiden.
O heldere fontein,
die uit Gods tempel welt,
gij wordt een brede stroom
die met de eeuwen zwelt.

Gebed

Aandacht voor de collecte:  giro 555 t.b.v. de slachtoffers van de ramp in Beiroet

Lied 316 : 1 en 4    https://youtu.be/kfE8cX0d4MY
1. Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die 't zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.

4. Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak vóór u ligt de weg ten leven.

Zegen

 
-----------------------------------------------------------------------
Collecte bestemd voor Giro 555

De samenwerkende hulporganisaties hebben Giro 555 geopend voor de slachtoffers van de explosie in Beiroet. De inwoners van de Libanese hoofdstad hebben dringend hulp nodig. De ramp heeft tenminste 113 mensen het leven gekost, meer dan 4.000 mensen zijn gewond en 250.000 zijn van het ene op het andere moment hun huis kwijtgeraakt. Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers de komende dagen nog verder oploopt. Alleen al in Beiroet dreigen een half miljoen kinderen ondervoed te raken, en het gezondheidssysteem was al overbelast door de coronapandemie. De samenwerkende hulporganisaties roepen iedereen in Nederland op in actie te komen en te doneren op Giro 555 (IBAN NL08 INGB 0000 0005 55).
U mag uw gift ook overmaken naar de boekhouder van de kerk , IBAN NL21 RABO 0320 7040 84, die de giften zal doorboeken.

terug