zo 2 aug 2020  om 11.00 uur
Voorganger: ds. B. Diemer, Bedum
Clusterdienst in de Kloosterkerk in Ten Boer - luisterdienst
Ouderling: Marina Keekstra
Organist: Hendrik Ritsema


Klik hier voor Kerkomroep Kloosterkerk in nieuw venster of nieuw tabblad


Liturgie

Dienst van de voorbereiding

Orgelspel

Begroeting door de ouderling

Stilte en aansteken van de kaarsen

Bemoediging en groet

Cantor zingt – lied 601 vers 1 en 2    


1. Licht dat ons aanstoot in de morge
nvoortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn,
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.
 
2. Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad bekijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Gebed

Lezing – Jesaja 65 vers 17-25
Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, het komt niemand ooit nog voor de geest. Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Dan zal ik over Jeruzalem jubelen en mij verblijden over mijn volk. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele dagen leeft, geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit; want een kind zal pas sterven als honderdjarige, en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt. Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen, wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten; in wat zij bouwen zal geen ander wonen, van wat zij planten zal geen ander eten. Want de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom; mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen. Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. Zij zullen, met heel hun nageslacht, een volk zijn dat door de HEER is gezegend. Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen, ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken. Wolf en lam zullen samen weiden, een leeuw en een rund eten beide stro en een slang zal zich voeden met stof. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg – zegt de HEER

Cantor zingt - lied 885 vers 1 en  2      
1. Groot is uw trouw, o Heer,Mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
Die Gij steeds waart,
Dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw, o Heer,
Groot is uw trouw, o Heer,
Iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
Aan mij betoond.

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
En uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
Blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw, o Heer,
Groot is uw trouw, o Heer,
Iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
Aan mij betoond.

Lezing – Mattheüs 6 vers 19-23 en 33-34
Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!
Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

Cantor zingt - lied 978 vers 1 en 4
1. Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeek're zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

4. Laat dan mijn hart U toebehorenen
laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Overdenking

We luisteren naar: Vladimir Horowitz – Träumerei – Schumann ( Kinderzenen)
Dienst van gebeden
Dankgebed - Voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Elke bede wordt beantwoord metHeer ontferm U

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden
op aarde, zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen voor de gemeente.

Zingen - lied 270 uit Evangelisch liedboek vers 1 en 2
Dit is op melodie van Land of Hope and Glory   
 
1. Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Aan uw dagelijks leven,
uw gezin, uw werk,
wilt u daaraan geven,
dan bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

2. Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden,
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
 
Zegen - wordt afgesloten met A: Amen

Orgelspel
 
-----------------------------------------------------------------------
Bestemming collecte

Voedselbank broodnodig.

De voedselbanken in Nederland voorzien ongeveer 90.000 mensen per week van eten, maar de verwachting is dat, dat aantal door de coronacrisis verder zal toenemen. Sommige voedselbanken zien het aantal klanten nu al snel stijgen, zegt De Ruig. “Stel je bijvoorbeeld de zzp’ers voor, die nu van de ene op de andere dag geen werk en inkomen meer hebben, terwijl hun vaste lasten gewoon doorlopen. De overheid springt wel bij, maar het duurt even voordat dat geld op je rekening staat. In de tussentijd zal een aantal mensen waarschijnlijk een beroep moeten doen op een voedselbank om te kunnen eten.”

U kunt uw gaven storten op:
Rekeningnr. NL04 RABO 0306327244
t.n.v. Diaconie Kloosterkerk.
o.v.v. Doel collecte – Voedselbank


 

terug