zo 12 jul 2020  om 9.30 uur
Voorganger: drs. F. Postema, Krewerd
Dienst vanuit Ten Post - luisterdienst
Ouderling: Saskia Vaatstra


Klik hier voor Kerkomroep GTSTP in nieuw venster of nieuw tabblad


Liturgie

Voor de dioenst:  liederen over het thema 'Stilte' (totaal ruim 12 minuten)

- Sela - In deze stilte
- Stef Bos - De stilte
- Nederland zingt - Stilte
 
Welkom en afkondigingen
 
Stil gebed

Lied aan het begin     119a : 1, 4  (https://www.youtube.com/watch?v=KnE8hzsYzEU)

1. Uw woord omvat mijn leven
en tilt het aan het licht.
Hebt Gij zo door uw spreken
niet alles opgericht?
Uw woord zet mij op vaste grond
en vult met louter leven
de woorden in mijn mond.

4. God, laat mij nooit verliezen
de vreugde om uw woord,
de moed mijn weg te kiezen
waar ik uw voetstap hoor.
En overtuig mij dag aan dag
dat Gij mij hebt geroepen,
ja, dat ik leven mag!

Bemoediging + groet
 
Klein gloria 195 (https://www.youtube.com/watch?v=ysW9vxNjVYk)
Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Gebed om ontferming Lied 281: 1 t/m 7 + 9 (https://www.youtube.com/watch?v=nSok20EJqnM)

1. Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleïson!

2. Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleïson!

3. Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleïson!

4. Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleïson!

5. Dat ieder die zich tot U wendt
de gloed van uw genade kent.
Kyrie eleïson!

6. De zon straalt van uw aangezicht
en zet ons leven in uw licht.
Amen. Halleluja!

10. Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan.

Amen. Halleluja!

Gebed om de opening van het Woord

Lezing:  psalm 65
1Voor de koorleider. Een psalm van David, een lied.
2U komt de lof toe, God die woont op de Sion, u zult ontvangen wat u is beloofd. 3U die ons bidden hoort – tot u komt de sterveling. 4Worden onze zonden mij te zwaar, u neemt weg wat wij misdeden. 5Gelukkig wie door u gekozen is en u mag naderen, hij mag wonen in uw voorhoven. Wij genieten het goede van uw huis, het heilige van uw tempel. 6Ontzagwekkend is uw antwoord, u doet recht en redt ons, God, op u hopen de einden der aarde, de verten van de zee. 7 U hebt met kracht de bergen vastgezet, u bent omgord met macht, U brengt tot bedaren het geraas van de zeeën, het gebulder van de golven, het tumult van de volken. 9Vrees voor uw tekenen vervult de bewoners der verten, u brengt gejuich van het oosten tot het westen.10 U zorgt voor het land en bevloeit het, u maakt het vruchtbaar, vol water staat de rivier van God. U bewerkt het land voor het koren, zo bewerkt u het: 11u doordrenkt de voren en effent de kluiten, doorweekt ze met regen en zegent het jonge groen. 12 U kroont het jaar met uw goede gaven, waar uw voeten gaan, druipt het van overvloed, 13 de velden in de steppe druipen, de heuvels omgorden zich met gejubel, 14 de weiden kleden zich met kudden, de dalen tooien zich met graan. Zij zingen en juichen elkaar toe.
1. De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

5. Gij komt het dorre land doorschrijden
met water uit uw beek
en tot een rijke oogst bereiden,
uw voetstap maakt het week.
Gij druipt uw zegen in de voren,
Gij roept het kiemend graan;
zo wordt het brood voor ons geboren
waar Gij zijt voorgegaan.

Uitleg en verkondiging

Meditatief moment: https://www.youtube.com/watch?v=yWRikKWiyQU
VOCES8: Nyepi (Choral Version) - Ólafur Arnalds. (‘Nyepi’ betekent absoluut stil gaan, geen licht, niet uitgaan, geen vuur, gewoon een tijd om stil te zijn en te reflecteren.)

Geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God die onze Vader is. Hij is de hartenklop van ons bestaan. Hij heeft deze wereld aan onze handen toevertrouwd.
Ik geloof in Jezus, Gods mens geworden woord. Hij heeft ons voorgeleefd wat liefde is, hoop en vreugde, sterven en opstaan. Hij is midden onder ons aanwezig in woord en teken totdat hij alles zal voltooien.
Ik geloof in de Geest die ons tot liefde roept. Hij schenkt ons aan elkaar als licht en troost, als brood en vrede, als dank en vergiffenis. Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk. Amen.
 
Bericht van overlijden
Opwekking 616: Houd mij heel dicht bij U

Collecte:  Giro 555 - samenwerkende hulporganiosaties (zie info onderaan de liturgie)

Dankgebed – stil gebed -  onze vader
 
Dichtbij is Gog voor wie Hem roepen
Stil gebed

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen
1. Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’.

2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

3. Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.
 
 
HEALING LIGHT | LYRICS  (vertaling: zie onder)
 
Deep peace of the running wave to you
Deep peace of the flowing air to you
Deep peace of the quiet earth to you
Amen Amen, Amen, Amen, Amen.
 
Deep peace of the shining stars to you
Deep peace of the gentle night to you
Moon and stars pour their healing light on you
Amen Amen, Amen, Amen, Amen.
Amen, Amen, Amen, Amen.
 
Deep peace of Christ, The light of the world to you
Deep peace of Christ to you.
Deep peace of Christ, The light of the world to you
Amen, Amen, Amen, Amen, Amen, Amen, Amen, Amen.

( Vertaling:)
Diepe vrede van stromende golven… voor jou
Diepe rust van stromende lucht… voor jou
Diepe vrede van de stille aarde… voor jou
Amen Amen, Amen, Amen, Amen.
 
Diepe vrede van stralende sterren… voor jou
Diepe rust van de zachte nacht… voor jou
Maan en sterren gieten hun helende licht… op jou
Amen Amen, Amen, Amen, Amen.
Amen, Amen, Amen, Amen.
 
Diepe vrede van Christus, het licht van de wereld… voor jou
Diepe vrede van Christus… voor jou.
Diepe vrede van Christus, het licht van de wereld… voor jou
Amen Amen, Amen, Amen, Amen Amen, Amen, Amen, Amen.
 
Muziekinfo | Healing Light: A Celtic Prayer van The Peacemakers door Karl Jenkins

 -----------------------------------------------------------------------
Collecte bestemd voor Giro 555

Hulporganisaties bieden coronahulp in kwetsbare landen
De collecte in de GTSTP-diensten is in de zomermaanden bestemd voor Giro555. Bij uitzonderlijke rampen slaan elf samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Giro555 werkt daarbij samen met Nederlandse omroepen, zenders en andere media, en vraagt heel Nederland om zich aan te sluiten. Want samen redden we veel meer levens.
Het coronavirus grijpt wereldwijd om zich heen. Vooral in armere landen kan het virus verwoestende gevolgen hebben voor de bevolking. Op de website van Giro555 wordt uitgebreid aangegeven wat hulporganisaties achter Giro555 wereldwijd doen om het virus te bestrijden en de meest kwetsbaren te helpen.
De eerste keer dat Nederland een Nationale Actie hield was in 1984 vanwege hongersnood in Afrika. Tot nu toe zijn er 44 Nationale Acties gehouden. In totaal hebben Nederlanders daarbij meer dan 845 miljoen euro ingezameld. Dankzij deze Nederlandse steun hebben miljoenen overlevenden van rampen over de hele wereld hulp ontvangen.
Giro555 heeft een ANBI-status. Uw gift is aftrekbaar.
U mag uw gift ook gewoon naar de boekhouder van de kerk overmaken, IBAN NL21 RABO 0320 7040 84, die de giften zal doorboeken.
 

terug