brief 1 mei brief 1 mei
1 mei 2020

Hij laat niet varen het werk van zijn handen

‘Samen zitten we in deze crisis en samen komen we er door heen’ is het motto. Maar we komen ook samen als gelovigen er door heen als we elkaar blijven bemoedigen, zoals dat gebeurt via de kerkomroep. Heel Protestant Nederland zit zondag ‘aan de kerkomroep’. Dat is mooi. De kerkomroep schijnt overbelast te zijn, want er wordt veelvuldig gebruik van gemaakt.
Elke dienst komen we samen In de Naam van de Heer. Hier, en overal in de kerken in Nederland en in de wereld.  In elke kerkdienst beginnen we met ‘Onze hulp is in de Naam van de Heer’. Ook in een lege kerk zeggen we deze woorden rechtuit voor de camera. In onze traditie noemen we dat: Votum en groet: ‘Onze hulp is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft’.
Er zijn dominees en kerkelijk werkers die voor een andere variant kiezen, maar in principe komen de uitgesproken woorden op hetzelfde neer. De bedoeling is dat je je ontvankelijk maakt voor God. God wil tot ons spreken. Het is dat God jou groet!  En in die groet hopen we dat Gods Geest in ons mag zijn: in ons zingen, bidden en luisteren naar het woord. Kortom, in de hele dienst.
De openingszin: ‘de Heer zij met u’ en het antwoord van de gemeente: ’En met Uw Geest geloven wij dat God zelf kracht geeft aan die woorden’. ‘Genade zij u en vrede van God onze Vader, en van de Heer Jezus Christus’, die woorden komen van de apostel Paulus uit het nieuwe testament, waarin hij de gemeente in Korinthe begroet met deze woorden.
Ik maak mezelf ontvankelijk als ik voorga en u begroet met ‘Onze hulp’, dat is een geloofsuitgangspunt ‘in de Naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft’. Daaraan toegevoegd ervaar ik kracht uit de tekst: ‘Hij laat niet varen het werk van Zijn handen’, uit psalm 138: 8, en in de nieuwe bijbel vertaling staat: ‘laat het werk van uw handen niet los’. Wat geweldig! God laat ons niet los, ook niet in Corona tijd, en ook niet als wij loslaten.
Op deze derde  zondag na Pasen zingen wij psalm 66. ‘Breek aarde uit in jubelzangen’. Wij gaan door met zingen, met deze psalm, zondag in de dienst. Ik heb een mooie improvisatie  van deze psalm gevonden van de bekende organist Klaas Jan Mulder. Ik werd er blij van en door bemoedigd, en ik wens jou en u datzelfde gevoel. Veel luister plezier! https://www.youtube.com/watch?v=J3AGwORRy_g

Hartelijke groet,

Lidy Luinstra 

 
terug